Επιδοτούνται 23.900 νέοι αγρότες και 6.300 σχέδια βελτίωσης

2 months ago
792 Views
1
Σε 23.900 υπολογίζονται οι νέοι αγρότες που θα επιδοτηθούν από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20, από το οποίο υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν 6.300 σχέδια βελτίωσης, να καταρτιστούν 86.640 αγρότες, να δημιουργηθούν 2.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω LEADER και να τοποθετηθούν πιο αποδοτικά συστήματα άρδευσης σε 510.000 στρέμματα.
Το ΠΑΑ που εγκρίθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει δράσεις με βάση τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ και με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, καθώς και στην αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων, που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία.
Αναλυτικά:
-Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, το ελληνικό ΠΑΑ αποσκοπεί στην στήριξη 530 έργων συνεργασίας, περιλαμβανομένων των έργων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, καθώς και στην τόνωση της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού του αγρο-διατροφικού τομέα. Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 86.640 θέσεις κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσεων, κυρίως στους τομείς της περιβαλλοντικής συνείδησης και των καινοτόμων τεχνολογιών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πρακτική εφαρμογή τους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
-Ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
Περίπου 23.900 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα θα λάβουν στήριξη για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέους γεωργούς και γύρω στις 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από στήριξη για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό τους. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι οι νέοι γεωργοί θα επωφελούνται επίσης από κατάρτιση και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις τους, στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων του προγράμματος.
-Την οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία
Πάνω από 8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για τη δημιουργία βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, την ανάπτυξη των τοπικών αγορών, καθώς και οι δραστηριότητες προώθησης, και 600 επιχειρήσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
-Αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία
Η Ελλάδα έχει στόχο την αύξηση κατά 10,3 % της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1 % για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7 % για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους. Μέτρα για τη στήριξη της δάσωσης και της δημιουργίας γεωργο-δασοκομικών συστημάτων αποσκοπούν στο να υπαχθεί ένα μικρό ποσοστό της δασικής γης σε συμβάσεις διαχείρισης.
-Αποδοτικότητα πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στη στήριξη μιας πιο αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων, ιδίως του νερού, και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Σχεδόν το 5% της αρδευόμενης γης θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού άρδευσης μέσα από επενδύσεις σε σχετικές δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Αναμένεται ότι περίπου 510.000 στρέμματα γης θα αρδεύονται στο μέλλον με πιο αποδοτικά αρδευτικά συστήματα. Η εν λόγω στήριξη σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, δράσεις μεταφοράς γνώσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναμένεται να συμβάλει ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα νερού από τη γεωργία, στη συνολική κατανάλωση νερού.
-Κοινωνική ένταξη και για την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές
Το ήμισυ σχεδόν του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας αναμένεται να καλυφθεί από στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, ενώ πάνω από το 10 % του αγροτικού πληθυσμού θα επωφεληθεί από βελτιωμένες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ. Οι δράσεις μέσω LEADER αποσκοπούν στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, περίπου 3.140 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία 2.860 θέσεων εργασίας.
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Τα πέντε σημαντικότερα μέτρα του ΠΑΑ από την άποψη του προϋπολογισμού (συνολική δημόσια συνεισφορά) είναι:
– Ποσό 1 490 εκατ. ευρώ διατίθεται για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
– Ποσό 1 101 εκατ. ευρώ διατίθεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
– Ποσό 801,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για τη βιολογική γεωργία
-Ποσό 472,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα.
-Ποσό 438,1 εκατ. ευρώ διατίθεται για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.
Του Γιώργου Μακρή
Στείλε μήνυμα
1
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας ..

Start