Να πάνε στο διάολο οι δανειστές να τελειώνουμε..

3 days ago
378 Views
ScreenHunter_712 Nov. 18 13.07

Την ανάληψη από το κράτος μέρους των μηνιαίων δόσεων που καλούνται να καταβάλλουν οι δανειολήπτες που ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδας, αλλά και του υπολοίπου του δανείου για τη διετία 2017-2018 προβλέπει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα το οποίο κατατέθηκε τα μεσάνυχτα στη Βουλή. Η εν λόγω ρύθμιση δημιουργεί μεν ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έχουν υποστεί βαρύ πλήγμα από την κρίση, προκαλεί όμως εύλογα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την πηγή από την οποία θα έρθουν τα χρήματα που θα καλύψουν το κόστος αυτό. Επί της ουσίας το βάρος επωμίζονται όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες, ανεξαρτήτως του αν είχαν λάβει δάνειο ή όχι και ανεξαρτήτως του αν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς είναι οι εξής:

-Πλήρης προστασία στην κύρια κατοικία εκείνων των δανειοληπτών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας είναι έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο, 160.000 ευρώ για τον έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί, έως τρία παιδιά. Δηλαδή στην περίπτωση μιας πενταμελούς οικογένειας η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ.

β) Το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται σε 8.180 ευρώ για ένα άτομο, 13.917 ευρώ για δύο άτομα και 3.361 ευρώ για κάθε παιδί έως δύο παιδιά. Επομένως το εισοδηματικό κριτήριο για μια τετραμελή οικογένεια θα είναι έως 20.639 ευρώ. Το εισόδημα αυτό ισούται με την τέταρτη ομάδα των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, δηλαδή τις δαπάνες εκείνες που περιλαμβάνουν ακόμη και ταξίδια, διασκέδαση, αναψυχή κλπ. Εάν ο οφειλέτης  δεν μπορεί να καταβάλλει το σύνολο της μηνιαίας δόσης που έχει καθορισθεί από την δικαστική απόφαση μπορεί να υποβάλλει αίτηση έτσι ώστε το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο, κάτι που θα μπορεί να γίνεται για τρία χρόνια. Τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου και η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη θα προσδιορισθούν με κοινή υπουργική απόφαση η οποία πρέπει να εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Εάν από την 1/1/2017 έως τις 31/12/2018 το ποσό που έχει καταβάλλει ο οφειλέτης υπολείπεται αυτού που ορίστηκε από τη δικαστική απόφαση, τότε το υπολειπόμενο ποσό εξοφλείται από το ελληνικό Δημόσιο.

-Μερική προστασία στην κύρια κατοικία των δανειοληπτών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας είναι έως 180.000 ευρώ για τον άγαμο, 220.000 ευρώ για τον έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί, έως τρία παιδιά. Δηλαδή στην περίπτωση μιας πενταμελούς οικογένειας η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 280.000 ευρώ.

β) Το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 13.906 ευρώ για ένα άτομο, 23.659 ευρώ για δύο άτομα και για κάθε παιδί έως δύο παιδιά 5.714 ευρώ. Για μία τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 35.086 ευρώ. Πρόκειται στην πραγματικότητα για προσαύξηση των ευλόγων δαπανών διαβίωσης κατά 70%.

γ) Ο δανειολήπτης να είναι συνεργάσιμος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών κατά τον χρόνο αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

δ) Για τον προσδιορισμό της μηνιαίας δόσης που θα καταβάλλει ο δανειολήπτης θα λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου η οποία θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

-Αν ο δανειολήπτης στη διάρκεια που έχει υπαχθεί στη σχετική ρύθμιση πουλήσει το σπίτι του και το τίμημα είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα εμπορική αξία τότε το ήμισυ της διαφοράς κατανέμεται στους πιστωτές του.

Comments

Comments are closed.