Πενήντα εννέα θέσεις πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στην Αρκαδία

2 months ago
458 Views
plan_empor

 

Ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας προκηρύσσει πενήντα εννέα (59) θέσεις πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

Δικαιούχοι άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.

Απαιτούμενα διακαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα:
1. Αίτηση προς την δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας, στην οποία να αναφέρεται το ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας που επιθυμεί να ασκήσει.
2. Πιστοποιητικό ανεργίας
3. Πιστοποιητικό:
– Αναπηρίας 50% ή τυφλών
– Πολύτεκνων ή Τρίτεκτων
– Ανάπηρων και θυμάτων του Ν.1370/44
– Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία
– Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλιννοστούντων
– Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
– Απεξαρτημένων ατόμων εφόσον ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
4. Υπεύθυνη δήλωση:
– Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
– Ότι δεν είναι συνταξιούχος.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Για τη χορήγηση της άδειας σ’αυτούς που θα προεγκριθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των υποβληθέντων αιτήσεων, θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού -αγροτικού οχήματος.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
3. Βεβαίωση της οικείας ημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος.
4. Δύο (2) φωτογραφίες.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σ΄ αυτόν.
6. Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών
Επιπλέον δικαιολογητικά:
7. Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται:
– Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για αναπλήρωση στο όχημα ή/ και βιβλιάριο υγείας για διάθεση τροφίμων –ποτών.

Αιτήσεις-διαδικασία-χρόνος υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας, 28ης Οκτωβρίου 29- 2ος Όροφος- Τρίπολη και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόμενων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 30-5-2016 μέχρι και 24-6-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη προς πώληση εμπορευμάτων.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας, 28ης Οκτωβρίου 29 – 2ος Όροφος – Τρίπολη και στα τηλέφωνα: 2713610100, 2713610108 & 2713610110).

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title