Σε ποιους και πόσα χρωστάει η Ελλάδα.

Jun 11, 2016
5704 Views
670_diarthrosi_xreous

Στους παρακάτω πίνακες που παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης για το 2015.
Ομόλογα     39,3
Ομόλογα που κατέχει η EKT(SMP program)     14,7
Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες(ΑΝFAs)     5,8

Έντοκα γραμμάτια     14,9
Βραχυπρόθεσμα δάνεια(repos)     11,01
Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF)     130,9
ESM     21,4
Δάνεια από το ΔΝΤ     14,4
Δάνεια από Κράτη – μέλη Ευρωζώνης     52,9
Δάνεια από την τράπεζα Ελλάδος     3,8
Λοιπά Δάνεια εσωτερικού     0,3365
Λοιπά Δάνεια εξωτερικού     4,8
Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή τρ .Επενδύσεων)     7,4

ΣΥΝΟΛΟ     €321,7 δις

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους
Κατηγορίες δημόσιου χρέους      Κόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%)
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF)     0,52%
ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM     0,39%
ΔΑΝΕΙΑ IMF     3,83%
ΟΜΟΛΟΓΑ     3,75%
ΕΝΤΟΚΑ     2,84%
REPOZ     4,45%
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ     1,02%
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (Ευρωπαϊκή χραπ .Επενδύσεων)     4,24%
ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     3,20%

Πηγή: Taxheaven

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title