Τουριστικά λεωφορεία: Αδιανόητη η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πούλμαν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

2 months ago
721 Views
ÈÅÓÁËÏÍÉÊÇ-Ïé éäéïêôÞôåò êáé ïé ïäçãïß ôïõñéóôéêþí ëåùöïñåßùí êáèþò êáé ãïíåßò, ðïõ ìåôáöÝñïõí 12.000 ìáèçôÝò áðü êáé ðñïò ôá ó÷ïëåßá áðïìáêñõóìÝíùí ðåñéï÷þí ôïõ íïìïý Èåóóáëïíßêçò, áðÝêëåéóáí ôï êôßñéï ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, åîáéôßáò ôçò ìç ðëçñùìÞò ôùí äåäïõëåõìÝíùí åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï.

Τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών τουριστικών πούλμαν προκαλεί η απαγόρευση του υπουργείου Υποδομών της χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου από τα βαρέα οχήματα.

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), έστειλε την Τρίτη επιστολή στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, επισημαίνοντας ότι στο σκέλος που η απόφαση αφορά τα τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, «δημιουργεί τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια στον κλάδο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, προκειμένου τα τουριστικά λεωφορεία να κινηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, είναι υποχρεωμένα πλέον να επιδείξουν επικυρωμένη από δημόσια αρχή σύμβαση από την οποία να προκύπτει ότι εκτελείται δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να επιδείξουν επικυρωμένο από δημόσια υπηρεσία (π.χ Εφορία) συμφωνητικό μίσθωσης, στο οποίο θα αναγράφεται η διαδρομή, το πρόγραμμα της εκδρομής και ο ακριβής προορισμός, εφόσον πρόκειται για μεταφορά εκδρομέων.

Η ΓΕΠΟΕΤ κάνει λόγο για «άνευ προηγουμένου γραφειοκρατική διαδικασία η οποία είναι αδύνατο να τηρηθεί, καθώς η φύση του έργου του τουριστικού λεωφορείου είναι ιδιαίτερη και αφορά τακτικές και έκτακτες μετακινήσεις 24 ώρες το 24ωρο».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «είναι αδύνατο για οποιαδήποτε επιχείρηση τουριστικών λεωφορείων να λειτουργήσει, εάν πρώτα θα πρέπει να θεωρεί το συμφωνητικό μίσθωσης σε κάποια Δ.Ο.Υ προκειμένου να αναχωρήσει το οποιοδήποτε τουριστικό της λεωφορείο οπουδήποτε στην χώρα».

Πόσω μάλλον, αναφέρει η ΓΕΠΟΕΤ, εάν το κάθε τουριστικό λεωφορείο εξυπηρετεί ημερησίως πολλαπλά γκρουπ διαφορετικών πελατών που είναι και ο κανόνας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα προγράμματα των τουριστικών γραφείων που εκτελούν τα τουριστικά λεωφορεία, χαρακτηρίζονται από ευελιξία και από αλλαγές μέχρι και την τελευταία στιγμή είτε για λόγους προσαρμογής είτε λόγω απαιτήσεων του πελάτη, ιδιαίτερα στα πανοραμικά περιηγητικά «τουρ» που περιλαμβάνουν την επίσκεψη αξιοθέατων στην ενδοχώρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ΓΕΠΟΕΤ, αναιρεί πλήρως την ευελιξία αυτή και παρεμποδίζει ουσιαστικά την λειτουργία των οδικών επιβατικών μεταφορών στον τουρισμό.

Η Ομοσπονδία ζητά την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης και την άμεση απαλοιφή της εν λόγω πρόβλεψης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο κλάδος αδυνατεί να λειτουργήσει. Παράλληλα, ζητά οποιαδήποτε απόφαση επηρεάζει τις τουριστικές υπηρεσίες της χώρας να τίθεται σε διαβούλευση με τον κλάδο, «προκειμένου να μην οδηγούμαστε σε προφανή αδιέξοδα, διαδικασία η οποία για ακόμη μία φορά δεν τηρήθηκε».

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών, θα επιβάλλονται τσσουχτερά πρόστιμα 1.000 ευρώ σε κάθε οδηγό και ιδιοκτήτη βαρέως οχήματος που χρησιμοποιεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο για να γλιτώσει τα διόδια.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων πρέπει να φέρουν ειδική άδεια, η οποία χορηγείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις ( π.χ λόγω εγγύτητας επιχείρησης, δημοτικών ή ιδιωτικών έργων). Εξαιρούνται τα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων.

Το πρόστιμο θα καταβάλλεται άμεσα, διαφορετικά το όχημα θα ακινητοποιείται. Η κίνηση των φορτηγών στο παράπλευρο δίκτυο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιδεινώνοντας σε πολλές περιπτώσεις τις συνθήκες κυκλοφορίας σε χωριά και πόλεις που βρίσκονται δίπλα στο Εθνικό οδικό δίκτυο.

Πάντως, οι εκπρόσωποι των μεταφορικών εταιρειών κατηγορούν το υπουργείο Υποδομών ότι δυσχεραίνει το μεταφορικό τους έργο και ότι δρα προς όφελος των παραχωρησιούχων που εισπράττουν τα διόδια στις εθνικές οδούς.

http://www.tanea.gr/

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *