ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ : για το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο

3 months ago
1178 Views
ScreenHunter_1011 Nov. 27 16.41

Απαντητική επιστολή στα δημοσιεύματα έστειλε ο υπεύθυνος του τμήματος Δημήτρης Δήμου ο οποίος μας ενημερώνει και μας αναλύει τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει δημιουργήσει η υπηρεσία του.  Όπως φαίνεται έλεγχοι έχουν γίνει  στα χωράφια και έχουν διαπίστωση παράβασης.Γι αυτούς όμως που διακινούν, όπως ο ίδιος ο κ. Δήμου δενδρύλια με κλαράκια και άνευ των απαραίτητων πιστοποιητικών έχουν το ρίσκο να πιαστούν.

1

2

3

NEWCHANNEL : Είναι γεγονός ότι σε μια εποχή που η κρίση πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας όλο και περισσότεροι επιτήδειοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν πουλώντας φυτώρια χωρίς την προαπαιτούμενη άδεια. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που κάνουν κάποια στιγμή θα σταματήσει, διότι ένα δέντρο είναι σαν ένα παιδί και όσο το μεγαλώνεις το θαυμάζεις για την καρποφορία του. Φροντίστε λοιπόν να παίρνετε το θέμα της Τριστεντζα σοβαρότερα και να επιτρέπεται την είσοδο στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας!SAM_7260-1024x576

Εγγραφή και Τήρηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Εισαγωγή Η Κυπριακή ή άλλο κράτος µέλος Ε.Ε. Νοµοθεσία που θεσπίστηκε για το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο έχει εναρµονιστεί µε την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Kοινότητας (Ε.Κ.). Η νοµοθεσία αυτή διέπει την εισαγωγή και εξαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων από και προς τις τρίτες χώρες και την ελεύθερη διακίνηση των κοινοτικών προϊόντων στην ενιαία εσωτερική αγορά της Ε.Κ. χωρίς εσωτερικά σύνορα. Στόχος είναι η παρεµπόδιση της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα από τρίτες χώρες ή η εξάπλωσή τους στο εσωτερικό της Κοινότητας εφόσον είναι εγκατεστηµένοι σε ορισµένες περιοχές της.

Η εφαρµογή του Κοινοτικού φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος στην ενιαία εσωτερική αγορά της Ε.Κ. απαιτεί όπως οι έλεγχοι για τα Κοινοτικά φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα γίνονται κυρίως στον τόπο παραγωγής ή και σε άλλο στάδιο της διακίνησης ή αποθήκευσής τους. Κατά τη διαδικασία αυτή θα εκδίδεται για ορισµένα είδη φυτών και φυτικών προϊόντων το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο που αφορά την ενδοκοινοτική διακίνηση και το γνωστό φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό που αφορά τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Τα δύο αυτά πιστοποιητικά προνοούνται από τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόµο του 2003, που θα αναφέρεται ως ο «Νόµος» και τους σχετικούς Κανονισµούς και καθορίζουν ότι τα είδη για τα οποία έχουν εκδοθεί είναι απαλλαγµένα από οργανισµούς επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα. Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο είναι µια ετικέτα ή έγγραφο που συνοδεύει τα προϊόντα για τα οποία εκδίδεται, ενώ το φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό είναι ένα τυποποιηµένο έγγραφο που καθορίστηκε σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τη Φυτοπροστασία (IPPC). Στο φυλλάδιο αυτό, που ετοιµάστηκε από το Τµήµα Γεωργίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του προγράµµατος, δίνονται οι βασικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου και για τις υποχρεώσεις των παραγωγών ή άλλων προσώπων που επηρεάζονται.black1b

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το φυλλάδιο αυτό δεν αντικαθιστά το Νόµο ή τους σχετικούς Κανονισµούς αλλά παρέχει τις βασικές πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς φυτών και φυτικών προϊόντων. ∆ιαδικασία για την εφαρµογή του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου – Νοµοθετική ρύθµιση Για την αποστολή στη χώρα µας ή από τη χώρα µας σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Α των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισµών του 2003, ή γενικά για τη διακίνησή τους στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται µε φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο εφαρµόζεται και εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισµών του 2003 και των ειδικών Κανονισµών που αναφέρονται ως οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (∆ιαδικασία Έκδοσης Φυτοϋγειονοµικών ∆ιαβατηρίων) Κανονισµών του 2003.

Για την έκδοση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: 1. Εγγραφή παραγωγών, διακινητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων ή ενώσεων αυτών και των αποθηκών συλλογής και των κέντρων αποστολής τους στο ΜΗΤΡΩΟ για τη χορήγηση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου Σε συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του Νόµου, των Κανονισµών για τη διαδικασία έκδοσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου και τους Κανονισµούς για εγγραφή σε Μητρώο (που εναρµονίστηκαν µε τις Οδηγίες 2000/29/ΕΚ, 92/105/ΕΟΚ, 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ της Ε.Ε.) απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο των παραγωγών, των διακινητών εισαγωγέων και εξαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων, των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, των αποθηκών συλλογής, των κέντρων αποστολής, των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των ενώσεών τους. Το Τµήµα Γεωργίας, που σύµφωνα µε το Νόµο ορίζεται ως η Αρµόδια Αρχή, εγγράφει όσους πρέπει να εγγραφούν (υπόχρεους) στο Μητρώο µετά από αίτησή τους, το οποίο τηρείται από την εν λόγω Αρµόδια Αρχή.divertidamente_51

Υποχρέωση εγγραφής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο για επαγγελµατική χρήση: 1.1 Εισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα που καθορίζονται στο Παράρτηµα V, Μέρος A και Β των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισµών του 2003, που θα αναφέρονται ως οι «Κανονισµοί». 1.2 Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα του Παραρτήµατος V, Μέρος A των Κανονισµών. 1.3 Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων του Παραρτήµατος V, Μέρος A και Β των Κανονισµών. 1.4 ∆ιακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων του Παραρτήµατος V, Μέρος A και Β των Κανονισµών. 1.5 Παράγει πατάτες, καρπούς εσπεριδοειδών των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle και Poncirus Raf., καθώς και τα υβρίδιά τους, ή στις περιπτώσεις που είναι περισσότερο εφικτό, οι αποθήκες συλλογής ή τα κέντρα αποστολής, συσκευασίας και αποθήκευσης στις ζώνες παραγωγής τους. 1.6 Όλες οι περιπτώσεις σπόρων προς σπορά που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, Μέρος Α των Κανονισµών, οι οποίοι πρόκειται να διακινηθούν στη ∆ηµοκρατία ή να αποσταλούν σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Κ. 1.7 Εισάγει φυτά Rhododendron spp. (εκτός Rhododendron simsii Planch και Viburnum spp., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός των ΗΠΑ. 1.8 Παράγει φυτά Rhododendron (εκτός Rhododendron simsii Planch) και Viburnum spp., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα V των Κανονισµών καθορίζονται όλα τα είδη φυτών που υπόκεινται σε ειδικό φυτοϋγειονοµικό καθεστώς και πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο ή φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό (τρίτες χώρες).

2. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγράφεται στο Μητρώο υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις 2.1 Tηρεί σχέδιο της εκµετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιµοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα. 2.2 Tηρεί αρχεία ως προς την κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων, διαφυλάττει τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια για ένα χρόνο και τα επιδεικνύει στην Αρµόδια Αρχή, εφόσον ζητηθούν. 2.3 Ο ιδιοκτήτης της εκµετάλλευσης ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι υπεύθυνος, έµπειρος στον τοµέα παραγωγής και στα φυτοϋγειονοµικά θέµατα. Αυτός θα αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ της επιχείρησης και της Αρµόδιας Αρχής. 2.4 Πραγµατοποιεί µακροσκοπικούς ελέγχους ανάλογα µε τις ανάγκες και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους που ανταποκρίνονται στις οδηγίες της Αρµόδιας Αρχής. 2.5 Εξασφαλίζει και διευκολύνει την πρόσβαση σε εξουσιοδοτηµένους Επιθεωρητές που θα ενεργούν, εξ ονόµατος της Αρµόδιας Αρχής, φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους ή και δειγµατοληψίες, καθώς και πρόσβαση στα αρχεία που αναφέρονται στο σηµείο 2.2 ή σε συναφή έγγραφα.esperidoeidi_tristetsa_aftodioikisi-620x320

2.6 Συνεργάζεται µε κάθε τρόπο µε την Αρµόδια Αρχή. 2.7 Αποδέχεται τυχόν νέα επιπρόσθετα µέτρα που αφορούν τη βελτίωση της φυτοϋγειονοµικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους χωρίς τα µέτρα αυτά να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται από τις κείµενες φυτοϋγειονοµικές διατάξεις. 2.8 Αποδέχεται, µετά από έγγραφη υπόδειξη της Αρµόδιας Αρχής, συγκεκριµένες υποχρεώσεις που έχουν σχέση µε την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της φυτοϋγειονοµικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ταυτότητας του υλικού µέχρι την έκδοση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου. Αυτές οι ειδικές υποχρεώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: ειδικές εξετάσεις, δειγµατοληψίες, αποµόνωση (καραντίνα), εκρίζωση, µεταχείριση (χειρισµό), καταστροφή και σήµανση (ετικέτα) ή όποια άλλα µέτρα απαιτούνται βάσει του Παραρτήµατος IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο ΙΙ και του Παραρτήµατος IV, Μέρος Β των Κανονισµών.

2.9 Γνωστοποιεί αµέσως στην Αρµόδια Αρχή οποιαδήποτε ασυνήθιστη εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών ή συµπτωµάτων/σηµείων ή κάθε άλλη ανωµαλία που αφορά τα φυτά. 3. ∆ιαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 3.1 Οι υπόχρεοι να εγγραφούν στο Μητρώο υποβάλλουν αίτηση στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας. 3.2 Η Αρµόδια Αρχή διενεργεί τον προβλεπόµενο έλεγχο και διαπιστώνει ότι ο αιτητής είναι ικανός και επιθυµεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα σηµεία 2.1 έως 2.8. Για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στην αίτηση πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος στους χώρους της επιχείρησης, π.χ αγρούς, συσκευαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους κτλ και συµπληρώνεται σχετικό έντυπο.

3.3 Η Αρµόδια Αρχή εγγράφει τους υπόχρεους στο ΜΗΤΡΩΟ εφόσον ισχύουν όσα προβλέπονται στο σηµείο 3.2 και τους κοινοποιεί τον αριθµό ΜΗΤΡΩΟΥ. Ο αριθµός αυτός είναι ατοµικός και χρησιµοποιείται για την αναγνώρισή τους. Αναγράφεται επίσης στο φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο ή το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο αντικατάστασης όταν απαιτείται η έκδοσή του. 3.4 Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο αποκτούν το δικαίωµα για έκδοση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου σύµφωνα µε σχετική εξουσιοδότηση της Αρµόδιας Αρχής για φυτά και φυτικά προϊόντα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Α των Κανονισµών και µετά από φυτοϋγειονοµικό έλεγχο και έγκριση της Αρµόδιας Αρχής. 3.5

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ικανοποιούνται τότε ο αιτητής δεν εγγράφεται στο ΜΗΤΡΩΟ και ακολουθεί έγγραφη αιτιολόγηση προς τον αιτητή. 3.6 Τυχόν αλλαγές στο περιεχόµενο της αίτησης ή σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων ο υπόχρεος ενηµερώνει εγγράφως την Αρµόδια Αρχή εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία προκειµένου να ενηµερωθεί το ΜΗΤΡΩΟ. Επιπλέον, όταν αιτητής που έχει εγγραφεί στο ΜΗΤΡΩΟ δεν συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και τις υποδείξεις της Αρµόδιας Αρχής δυνατό να ανακληθεί η εγγραφή του σε αυτό. Από την εγγραφή στο ΜΗΤΡΩΟ δυνατό να απαλλαγούν οι µικροί παραγωγοί ή µεταποιητές που προορίζουν το σύνολο της παραγωγής τους στην τοπική αγορά.

4. Eπίσηµοι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι Οι επίσηµοι έλεγχοι που προβλέπονται από το Νόµο και τους σχετικούς Κανονισµούς πραγµατοποιούνται από τους εξουσιοδοτηµένους Επιθεωρητές όπως καθορίζεται στη νοµοθεσία αυτή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη νοµοθεσία, τότε: 4.1 Eγγράφονται οι υπόχρεοι στο Μητρώο. 4.2 ∆ίνεται έγκριση για έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου ή φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου αντικατάστασης για τις περιπτώσεις που απαιτηθεί το τελευταίο.

Προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας, διενεργούνται τυχαία και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών ή των φυτικών προϊόντων (καταγωγή από την Κύπρο, τα υπόλοιπα Κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες, που καθορίζονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Α και Β των Κανονισµών και σε σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε.) οι ακόλουθοι έλεγχοι: • Περιοδικοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε µέρος διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα. • Περιοδικοί έλεγχοι στους τόπους καλλιέργειας, παραγωγής, αποθήκευσης ή πώλησης των φυτών, φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειµένων καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών.

• Περιοδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα µε άλλους ελέγχους εγγράφων για µη φυτοϋγειονοµικούς σκοπούς (π.χ. ποιοτικός έλεγχος). • Τακτικοί έλεγχοι στις εκµεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις αυτών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο (τουλάχιστον µία φορά ετησίως). • Συγκεκριµένοι και επιλεκτικοί έλεγχοι εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν µία ή περισσότερες από τις διατάξεις της νοµοθεσίας.

Οι Επιθεωρητές έχουν πρόσβαση στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή εµπορίας και προβαίνουν σε οποιαδήποτε έρευνα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επίσηµων ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια και το αρχείο που διατηρούν. Τήρηση αρχείου για τους επίσηµους ελέγχους. Η Αρµόδια Αρχή διατηρεί κεντρικό αρχείο µε όλες τις εκθέσεις και τα στοιχεία των επίσηµων ελέγχων που γίνονται από τους Επιθεωρητές και για τις εγκρίσεις που δίνονται για την έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου ή φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου αντικατάστασης σε µορφή συνοπτικού πίνακα.

Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα, κρατώντας αντίγραφο. Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών διατηρούνται στο κεντρικό αρχείο της Αρµόδιας Αρχής και είναι διαθέσιµα στους εντεταλµένους φυτοϋγειονοµικούς επιθεωρητές της Ε.Κ. (F.V.O.) κατά τους προβλεπόµενους ελέγχους.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για τρία χρόνια. 5. Λήψη επίσηµων µέτρων Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει τα επίσηµα µέτρα που καθορίζονται από το Νόµο (άρθρο 14), εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται, όπως: • Αναστολή µερικώς ή στο σύνολο των δραστηριοτήτων του παραγωγού µεχρι να διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών. • Aναστολή ή απαγόρευση έκδοσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.

• Κατάλληλη επεξεργασία ή άδεια µετακίνησης υπό έλεγχο σε ζώνες οι οποίες δεν παρουσιάζουν περαιτέρω κίνδυνο ή σε εγκαταστάσεις βιοµηχανικής µεταποίησης ή καταστροφή. 6. Έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου Τα είδη που προβλέπεται η χορήγηση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου δεν επιτρέπεται να διακινηθούν στην επικράτεια της ∆ηµοκρατίας ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Κ. παρά µόνο εάν προσαρτηστεί στη συσκευασία τους ή στα οχήµατα που τα µεταφέρουν, φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο που ισχύει για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή άλλο κράτος µέλος και έχει νόµιµα χορηγηθεί από την Αρµόδια Αρχή της ∆ηµοκρατίας ή την αρµόδια υπηρεσία κράτους – µέλους ή κατόπιν έγκρισης των αρµοδίων υπηρεσιών.

Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο αποτελείται από µια επίσηµη ετικέτα και ένα συνοδευτικό έγγραφο που περιέχει τα απαιτούµενα στοιχεία, όπως φαίνεται πιο κάτω: Απαιτούµενα αναγραφόµενα στοιχεία 1. Φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο «ΕΚ». 2. Αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κράτος µέλος – ΕΚ (CY για Κύπρο). 3. Στοιχεία της Αρµόδιας Αρχής ή ο χαρακτηριστικός της κωδικός. 4. Αριθµός µητρώου. 5. Ατοµικός αύξων αριθµός ή αριθµός εβδοµάδας ή αριθµός παρτίδας. 6. Βοτανική ονοµασία. 7. Ποσότητα. 8. Η χαρακτηριστική σήµανση «ΖΡ»/«ΠΖ» για την εδαφική ισχύ του διαβατηρίου και ανάλογα µε την περίπτωση, προστατευµένης/ων ζώνης/ων για την/τις οποία/ες έχει εγκριθεί το προϊόν. 9. Η χαρακτηριστική σήµανση «RP»/«∆Α» σε περίπτωση αντικατάστασης ενός φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου και, ανάλογα µε την περίπτωση, ο κωδικός του αρχικά εγγεγραµµένου παραγωγού ή εισαγωγέα. 10. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, το όνοµα της χώρας καταγωγής ή αποστολής για προϊόντα τρίτων χωρών.

H ετικέτα δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως και πρέπει να είναι κατασκευασµένη από κατάλληλο υλικό για να παραµείνει σε καλή κατάσταση για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η χρήση επίσηµων αυτοκόλλητων ετικετών επιτρέπεται µετά από εξουσιοδότηση. Το έγγραφο έχει µορφή κανονικού εµπορικού εγγράφου και παύει να είναι απαραίτητο στην περίπτωση που τα απαιτούµενα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτηµα, καθορίζονται στην ετικέτα αυτή. Όταν το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο αποτελείται από ετικέτα και συνοδευτικό έγγραφο το µέρος του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου που αποτελείται από την ετικέτα, περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία 1 έως 5 που καθορίζονται στο Παράρτηµα. και το µέρος του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου που αποτελείται από το συνοδευτικό έγγραφο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία 1 έως 10 που καθορίζονται στο Παράρτηµα. Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σήµανση της ετικέτας που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό δυνατό να εµφανίζονται στο συνοδευτικό έγγραφο αλλά πρέπει να διαχωρίζονται από τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα.

Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο συντάσσεται ή τυπώνεται εις διπλούν, είτε από την Αρµόδια Αρχή είτε υπό τον έλεγχο της από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτηµένο υπεύθυνο της εκµετάλλευσης. Το ένα αντίγραφο συνοδεύει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείµενα και το δεύτερο φυλάγεται από τον υπεύθυνο της µονάδας. Η γλώσσα είναι η ελληνική ή η αγγλική ή µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους προορισµού. Το συνοδευτικό αντίγραφο φυλάγεται από τον τελικό αποδέκτη (έµπορος κ.ά.) για ένα χρόνο και καταγράφονται τα στοιχεία στο αρχείο του. Για την έκδοση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου υποβάλλεται αίτηση από τον παραγωγό, τον εισαγωγέα ή τον υπεύθυνο της εκµετάλλευσης προς την Αρµόδια Αρχή τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναµενόµενη έκδοσή του. Η Αρµόδια Αρχή, βάσει των ελέγχων που γίνονται επί τόπου, καθορίζει τους περιορισµούς, όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα, και αντιστοίχως την εδαφική ισχύ του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, ή αποφασίζει για την αντικατάσταση του εν λόγω φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σ΄αυτό. Μετά την έκδοσή του παραδίδεται στο πρόσωπο που το έχει ζητήσει, ή εφόσον ικανοποιείται η Αρµόδια Αρχή δίνεται έγκριση για την έκδοσή του από το πρόσωπο αυτό, που µεριµνά ώστε να συνοδεύει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα, τη συσκευασία τους ή τα οχήµατα µεταφοράς τους. Το τµήµα του φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού, που αποτελείται από την ετικέτα, πρέπει να χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. Είδη προέλευσης τρίτων χωρών Tα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα προέλευσης τρίτων χωρών, που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Α’, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων ελέγχων στο Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Προορισµού, κατά περίπτωση, δεν µπορούν να διακινηθούν από το σηµείο αυτό στη ∆ηµοκρατία και στα άλλα κράτη µέλη της Ε.Κ. παρά µόνον εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήµατα που εξασφαλίζουν τη µεταφορά τους ένα φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή και που να έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στα φορτία αυτά να αποµακρυνθούν από το Σηµείο Εισόδου ή το Σηµείο Προορισµού όπου ολοκληρώθηκαν οι ανωτέρω έλεγχοι, εάν δεν προσαρτηθεί ένα Φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. Για να διασφαλιστεί αυτή η φυτοϋγειονοµική απαίτηση είναι αναγκαία η συνεννόηση – συνεργασία µεταξύ των Φυτοϋγειονοµικών Υπηρεσιών του Σηµείου Εισόδου ή Προορισµού, κατά περίπτωση, και των αντίστοιχων Τελωνειακών Αρχών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προτίθεται να στείλει ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείµενο σε µία προστατευόµενη ζώνη, για την οποία δεν έχει ισχύον φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, η Αρµόδια Αρχή προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις και, βάσει αυτών, καθορίζει εάν το προϊόν είναι αποδεκτό για την εν λόγω προστατευόµενη ζώνη, εντός ευλόγου προθεσµίας, πριν τη συγκεκριµένη αποστολή των προϊόντων και ο εν λόγω παραγωγός ή εισαγωγέας υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για το αντίστοιχο φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο.

Όταν το συγκεκριµένο είδος εγκρίνεται για µια προστατευόµενη ζώνη πρέπει να αναγράφεται η χαρακτηριστική σήµανση «ΖΡ»/«ΠΖ» µε την οποία επισηµαίνεται ότι το εν λόγω φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο καλύπτει το είδος αυτό που έχει εγκριθεί για τη συγκεκριµένη προστατευόµενη ζώνη. Όταν αφορά είδος εκτός των κρατών µελών τότε φέρεται η ένδειξη της χώρας καταγωγής του.

Όταν πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλο φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο τότε εκδίδεται φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο αντικατάστασης, ο κωδικός του παραγωγού αναγράφεται δίπλα στη χαρακτηριστική σήµανση «RP»/«∆Α» (διαβατήριο αντικατάστασης) για να επισηµαίνεται ότι γίνεται η σχετική αντικατάσταση.

Στείλε μήνυμα
1
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας ..

Start