ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε έκτακτη γενική συνέλευση Προς τα μέλη της ΕΣΠΕΠΕΛ

2 days ago
511 Views
screenhunter_5118-sep-10-03-02
Σας γνωρίζεται ότι, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00΄, σε αίθουσα του ομίλου Maniatis Hotels & Resorts, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, με θέματα προς συζήτηση και απόφαση:
      –     Τροποποίηση του καταστατικού της ΕΣΠΕΠΕΛ και εναρμόνισή του με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του καταστατικού της ΕΣΠΕΠΕΛ.
      –     Εκλογές, προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΠΕΠΕΛ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών καθώς και της εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του καταστατικού της ΕΣΠΕΠΕΛ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη όλων των ανωτέρω οργάνων της ΕΣΠΕΠΕΛέχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης και τα Μη αυτοδίκαια διαγεγραμένα.
Γνωρίζεται ότι από τους αντιπροσώπους που θα εκλεγούν για το Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, θα εκλεγούν και οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας ως παρατηρητές στα συμβούλια μεταθέσεων των Κλάδων και ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλα των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων και των υπ΄ αυτών λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 50 του ν.4407/2016.
Προς τούτο όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω όργανα της ΕΣΠΕΠΕΛ οφείλουν να υποβάλλουν προς το ΔΣ τηςΕΣΠΕΠΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού της ΕΣΠΕΠΕΛ, έως τη 16η Σεπτεμβρίου 2016, με κάθε πρόσφορο μέσο, [email protected], ή Ταχυδρομική Θυρίδα (ΤΘ) : 9Τ Τέρμα Αγ. Κωνσταντίνου  ΤΚ 221 32 Τρίπολη – Αρκαδίας.
ΠΡΟΣ
Το ΔΣ της ΕΣΠΕΠΕΛ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………. (επίθετο – όνομα) του ………. (πατρώνυμο), με αριθμό μέλους ……….., δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στις εκλογές που θα διεξαχθούν τη 16η Οκτωβρίου 2016, για τα όργανα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσοθ, και για τη θέση τ………….. (του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του αντιπροσώπου για τα Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών) (αναγράφεται η επιθυμούσα θέση υποψηφιότητας).
(Τόπος), ………… (ημερομηνία)
(υπογραφή)
Ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΕΣΠΕΠΕΛ
Ευάγγελος Κουτρουφίνης
Εσμιας (ΕΤΕΤΗ)
6983506837 VPN
6985647472 WU
Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της ΕΣΠΕΠΕΛ, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στην αυτή γενική συνέλευση μέλος της ΕΣΠΕΠΕΛ, με έγγραφη εξουσιοδότησή σας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του ΔΣ πριν την έναρξη της ΓΣ.
Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *